Kokybės telefono linija: 8-800 10014

UAB PONTEM politika

Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos. Darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinio atsakingumo politika.

UAB PONTEM - Lietuvos prekybos įmonių asociacijos narė - šiuolaikinė įmonė su kvalifikuotais darbuotojais, modernia valdymo, sandėliavimo, maisto technologine bei prekių transportavimo įranga, partnerystės ryšiais susieta su Lietuvos ir užsienio rinkų įmonėmis.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

 Tapti   autoritetingiausia   savo   geografiniame   rajone   kompanija,   įvairaus   amžiaus   vartotojui   tiekiančia
auk
ščiausios kokybės saugius maisto produktus, galinčia pasiūlyti pirkėjams profesionalų aptarnavimą bei
visų procesų metu užtikrinti socialinio atsakingumo principų laikymąsi, darbuotojų ir aplinkos saugą,

 Nuolat  tobulinti   organizacijoje  veikiančią   kokybės,   maisto   saugos,   aplinkos   apsaugos,   darbuotojų
saugos ir sveikatos bei socialinio atsakingumo vadybos sistemą.

 Siekti    nuolatinio    kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos bei
socialinio atsakingumo veiksmingumo gerinimo.

 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

 Numatyti užsakovų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui rinktis racionalius sprendimus.

 Tobulinti esamas maisto produktų gamybos technologijas bei diegti technines naujoves.

 Identifikuoti, įvertinti ir valdyti maisto saugos rizikos veiksnius.

 Užtikrinti tinkamas higienines sąlygas visuose maisto produktų gamybos, sandėliavimo ir realizavimo
etapuose.

 Visoje   maisto  gamybos  grandinėje  užtikrinti   informacijos,   susijusios  su   organizacijos  produktų  sauga,
perdavim
ą.

 Užtikrinti išorės procesų, galinčių įtakoti organizacijos produktų kokybę ir saugą, valdymą.

 Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas bei tinkamą pasirengimą galimoms
avarinėms situacijoms,

 Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir
profesinių ligų prevenciją.

 Siekti, kad paslaugų teikėjai bei produktų tiekėjai laikytųsi aplinkosauginio ir socialinio supratingumo bei
atsakingumo principų, teisinių reikalavimų bei UAB PONTEM  nustatytų tvarkų ir procedūrų.

 Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdyti taršos prevenciją, taupiai ir
racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinti emisijas į atmosferą,
skatinti susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.

 Sistemingai kelti visų lygtų darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti
darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, maisto saugą, aplinkos apsaugą bei socialinio
atsakingumo principų laikymąsi darbo aplinkoje.

 Numatyti ir skirti išteklius,   reikalingus kokybės,   aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei
socialinio atsakingumo vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.

 Inicijuoti ir  aktyviai dalyvauti  socialinio atsakingumo projektuose.

Šių siekių įgyvendinimui organizacija įdiegė ir nuolat tobulina integruotą vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 ir SA 8000 reikalavimus.

Politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu, supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad nuolat atitiktų galimiems pokyčiams.


2018_UAB_PONTEM_politika.jpg

Kontaktai

Vilniuje tel. +370 5 272 72 28, faksas +370 5 272 77 07
El. paštas: info@pontem.lt
Daugiau